Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

 

För Tidigare Svenska Telebolaget kunder.

Limitless Mobile AB (nedan ”Limitless Mobile”)

för tjänster till privatkunder

Villkor gällande från 2015

 1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Limitless Mobile tillhandahåller ett abonnemang eller en tjänst (”Tjänsten”) till en konsument (”Kunden”). De Tjänster Limitless Mobile tillhandahåller är fast telefoni. Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Limitless Mobile (”Avtalet”). Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsavtal, Särskilda villkor och Allmänna villkor skall dessa tolkas med tolkningsföreträde enligt nu uppräknad ordning.

1.2 Avtalet ska anses ingånget när Limitless Mobile har bekräftat Kundens beställning eller, om detta sker tidigare, när Limitless Mobile med Kundens samtycke har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Limitless Mobile begär det. Limitless Mobile har rätt att göra kreditkontroll av Kund innan Kunds beställning accepteras. Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

1.3 Kunden ska uppge den postadress och e-postadress till vilken Kunden önskar att Limitless Mobile ska sända faktura och andra meddelanden. Om Limitless Mobile avsänt meddelande till den uppgivna adressen, anses meddelandet mottaget av Kunden senast tre (3) dagar efter avsändandet för brev och omedelbart avseende elektronisk kommunikation eller fax, om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Kunden är skyldig att meddela Limitless Mobile adressändring om Kunden vill ändra adress för Limitless Mobiles fakturor och meddelanden.

1.4 Om Tjänsten används för betalning av en vara eller tjänst från en leverantör som ingått avtal med Limitless Mobile om betalningsförmedling, ska bestämmelserna i avsnitt 5 (Betalning) i dessa allmänna villkor tillämpas avseende sådant köp. I övrigt gäller för köpet av tjänsten eller varan avtalet mellan leverantören och Kunden. Om Kunden vill reklamera en sådan vara eller tjänst ska Kunden vända sig direkt till leverantören.

 

 1. LIMITLESS MOBILES TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

2.1 Limitless Mobile tillhandahåller Tjänsten via en anslutning till de allmänna kommunikationsnät som Limitless Mobile äger eller på annat sätt disponerar (”Limitless Mobiles nät”).

2.2 Limitless Mobile har rätt, att byta nät i vilket tjänst levereras, ifall så krävs. Byte av nät kan ske utan att kunds godkännande och ger då inte heller kund rätt att bryta ingångna avtal.

2.3 Limitless Mobile ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i överensstämmelse med Avtalet. Limitless Mobile har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Limitless Mobile svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

2.4 Limitless Mobile uppgraderar fortlöpande Tjänstens prestanda. Sådana ändringar utförs på ett sätt att eventuella störningar begränsas. Om ändring av

Tjänsten medför att Tjänstens prestanda försämras, ska Limitless Mobile på lämpligt sätt och senast en (1) månad i förväg informera Kunden. Detsamma gäller om ändring av Tjänsten medför att Kundens egen utrustning behöver anpassas. Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av egen utrustning.

2.5 Limitless Mobile får ändra Tjänsten om användning av Tjänsten medför skada för Limitless Mobile eller tredje man. Kunden skall i sådant fall informeras så snart det kan ske.

2.6 På grund av uppbyggnaden av Limitless Mobiles nät eller på grund av tekniska begränsningar kan vissa tjänster och viss utrustning inte användas överallt.

Om Tjänsten delvis tillhandahålls via en annan operatörs nät kan även andra villkor gälla för användningen av det nätet.

2.7 Limitless Mobiles tillhandahållande av vissa Tjänster förutsätter att Kunden är ansluten till Limitless Mobiles nät och att Kunden har erforderlig utrustning

installerad i den bostad där Kunden skall nyttja Tjänsten. De tekniska krav för tillhandahållande av Tjänst som ställs på Kundens utrustning framgår av Limitless Mobiles hemsida eller av aktuellt Avtal. Ovan nämnda utrustning skall införskaffas, bekostas, installeras och strömförsörjas av Kunden, såvida inte annat avtalats mellan Limitless Mobile och Kunden. Kunden skall följa lämnade råd och anvisningar om installation, skötsel, användning och underhåll av utrustningen. Kunden står risken för eventuell förlust av eller skada på utrustningen. Kunden rekommenderas därför att använda överspänningsskydd i någon form. Limitless Mobile kan inte garantera att larm av olika slag, t.ex. trygghetslarm, fungerar tillsammans med Limitless Mobiles tjänster.

 

2.8 Limitless Mobiles leverans av vissa Tjänster förutsätter p.g.a. tekniska eller prismässiga faktorer att Kunden har viss annan tjänst. Om denna annan

tjänst upphör eller ändras, kan Limitless Mobiles leverans av Tjänst omöjliggöras eller prisändras.

 

2.9 Den hastighet med vilken Kunden är uppkopplad mot Internet genom användande av Tjänsten (”Överföringshastighet”) framgår av beställningsvillkoren. Angiven Överföringshastighet är endast ungefärlig och kan variera bl.a. beroende på avståndet mellan Kundens inkopplingspunkt och Limitless Mobiles anslutna utrustning (vid närmaste telestation eller motsvarande) liksom kvaliteten på kabeln fram till Limitless Mobiles anslutna utrustning. Den närmare omfattningen av och innehållet i Tjänsten framgår av beskrivning på hemsidan eller av aktuellt Avtal. Limitless Mobile har inga möjligheter att påverka och kan således inte heller svara för begränsningar i Överföringshastighet som är hänförliga till nät som inte ägs eller kontrolleras av Limitless Mobile.

 

2.10 Överföringshastigheten för Mobilt Bredband sänks då kund nått månadens nedladdningsgräns. Nedladdningsgränsen framgår av Beställningsvillkoren.

 

2.11 Eventuell utrustning som ska tillhandahållas Kund av Limitless Mobile, skickas med rekommenderad post och en fraktavgift enligt gällande prislista tillkommer Kund. Ej uthämtad utrustning debiteras enligt gällande prislista.

 

2.12 En installations-, anslutnings- och startavgift för tjänst kan tillkomma. Eventuell avgift framgår av beställningsvillkoren.

 

3 FELAVHJÄLPNING

3.1 Limitless Mobile ska avhjälpa fel i Tjänsten inom skälig tid. Limitless Mobile åtgärdar sådana avbrott och fel under ordinarie arbetstid, normalt vardagar 08.00-17.00. Med fel avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Limitless Mobile har dock inte skyldighet att avhjälpa fel:

 1. a) då felet är hänförligt till annans nät, eller;
 2. b) då felet har orsakats av ogynnsamma sändnings- eller mottagningsförhållanden för radiokommunikation, eller;
 3. c) då felet i annat fall beror på sådana omständigheter som anges i punkt 2.5.
 4. d) då felet beror på omständigheter som anges i punkt 11. För a-d gäller dock att Limitless Mobile har skyldighet felanmäla till den ansvarige.

3.2 Om Kunden har anmält fel som har orsakats av Kunden eller av annan för vilken Kunden svarar, har Limitless Mobile rätt till ersättning från Kunden.

Ersättning kan begäras för arbete till följd av felanmälan enligt Limitless Mobiles vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om Limitless Mobile efter undersökning konstaterar att något fel inte funnits. Exempel på sådana är fel som orsakats

av felaktig eller vårdslös användning av Tjänsten, eller;

 1. a) underlåtenhet att följa anvisningar om användning av Tjänsten, eller;
 2. b) Kundens utrustning, eller;
 3. c) ändring, reparation eller anslutning som utförts av någon annan än Limitless Mobile.

 

3.3 Om det vid utförande av installation eller felavhjälpning framkommer behov av särskilda anläggningsarbeten, har Limitless Mobile rätt till ersättning för utfört arbete enligt vid var tid gällande prislista. Kunden ska offereras sådant arbete i förväg.

 

3.4 Limitless Mobile arbetar löpande med förbättringar av prestanda och driftssäkerhet för Tjänsten. Detta arbete kan begränsa tillgängligheten av

Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utbyggnad eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Limitless Mobile ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet. Limitless Mobile ska i största möjliga utsträckning informera Kunden om planerade avbrott.

 

4 KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1 Kunden får använda Tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Tjänsten inte:

 1. a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Limitless Mobile eller tredje man;
 2. b) ger upphov till störningar i Limitless Mobiles nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller ej beställda massutskick, (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus,
 3. c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet;
 4. d) kränker Limitless Mobiles eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;
 5. e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller
 6. f) strider mot god sed

4.2 Kunden får inte göra några ingrepp i utrustning erhållen av Limitless Mobile, eller på annat sätt manipulera denna. Kunden får inte heller sälja, hyra ut, utanför hushållet låna ut, frånhända sig eller på annat sätt olovligt förfoga över utrustning erhållen av Limitless Mobile. Skadas, förloras eller förstörs

utrustningen erhållen av Limitless Mobile, har Limitless Mobile rätt att debitera en avgift som motsvarar kostnad för utrustning.

 

4.3 Utrustning som Kunden ansluter ska uppfylla Limitless Mobiles gällande anvisningar, så att inte olägenhet eller skada uppstår för Limitless Mobile eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på Limitless Mobiles begäran koppla bort sådan utrustning från Tjänsten som orsakar störning i Limitless Mobiles nät eller i Tjänsten eller föranleder påstått eller befarat intrång i tredje mans rätt.

 

4.4 Kunden ska utan kostnad ge Limitless Mobile tillgång till lokaler och utrustning i den utsträckning som är nödvändig för Limitless Mobiles tillhandahållande av

Tjänsten. Kunden ska vidare se till att lokalerna uppfyller tillämpliga lagar och myndigheters föreskrifter med avseende på Tjänsten, såsom exempelvis klimatkrav och krav på elanslutning. Kunden svarar för den förbrukning av elström som kan behövas för användning av Tjänsten.

 

4.5 Med ”Säkerhetskoder” avses användarnamn, lösenord, PIN-kod, etc. Med ”Kort” avses SIM-kort, programkort, etc. Kunden ska förvara

Säkerhetskoder och Kort som hör till Tjänsten på ett betryggande sätt, så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kunden får inte kopiera, göra ingrepp

i eller manipulera Kort.

 

4.6 Kunden är gentemot Limitless Mobile ansvarig för användningen av Tjänsten. Har Tjänsten använts av någon obehörig person, är Kunden betalningsansvarig för sådan användning.

 

4.7 Utöver allmänna åtaganden och ansvar enligt de Allmänna villkoren är Kund ansvarig för upprätthållande av brandvägg, antivirus- programvara och/eller annan skyddsutrustning som kan behövas vid utnyttjande av Tjänst.

Limitless Mobile är ej ansvarig för skada som kan uppstå på grund av avsaknad av korrekt brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning.

 

4.8 Det åligger Kund att vid mottagande av tjänsten Mobilt Bredband omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Kund huvudsakligen avser nyttja Tjänst.

 

5 BETALNING

 

5.1 Kunden ska betala avgifter enligt gällande Avtal och prislista. Fasta avgifter börjar debiteras för tid från och med att Limitless Mobile har börjat tillhandahålla Tjänsten, om inte annat överenskommits mellan parterna.

Rörliga avgifter samt engångsavgifter faktureras i efterskott. Fast månadsavgift faktureras periodvis i förskott per kvartal eller månad, såvida inget annat överenskommits.

 

5.2 Det belopp som Kunden ska betala anges på en faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan. Fakturaavgift tillkommer för vissa betalningssätt.

 

5.3 Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Limitless Mobile tillhanda.

 

5.4 Om betalning sker på annat sätt än med ett av Limitless Mobile översänt inbetalningskort, ska OCR-nummer lika med betalningsreferens anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Limitless Mobile haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Anges ofullständigt eller felaktigt OCR-nummer får Limitless Mobile ta ut en avgift enligt prislista.

 

5.5 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen från förfallodagen. I förekommande fall är Kunden också skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag.

 

5.6 Om Kunden har reklamerat inom skälig tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, ska Limitless Mobile på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning

av det tvistiga beloppet till dess att Limitless Mobiles utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt lag på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig betala.

 

5.7 Kunden är skyldig att betala fast avgift enligt Avtalet även om Limitless Mobile har stängt eller begränsat Tjänsten med stöd av punkt 7.1.

 

5.8 Om kund överskrider den av Limitless Mobile uppställda kreditgränsen, har Limitless Mobile rätt att kräva kund på omedelbar betalning av det överskjutande beloppet. Om betalning uteblir trots att kund uppmanats att erlägga omedelbar betalning, har Limitless Mobile i dessa fall rätt att stänga av teletjänsten till dess att beloppet är betalt.

 

5.9 Limitless Mobile har rätt att ändra Kundens beloppsgräns eller begära deposition, om det till följd av kreditprövning framstår som befogat. Ändras

beloppsgränsen meddelar Limitless Mobile det skriftligen. I förekommande fall har Limitless Mobile rätt att ur deponerat belopp tillgodogöra sig belopp motsvarande

sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 5.5.

 

5.10 Gäller Avtalet för viss minsta tid (bindningstid) och har uppsägning skett med stöd av punkt 16.4, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning.

 

6 PRISAVDRAG

 

6.1 Om tjänst varit obrukbar på grund av fel i Tjänsten som inte beror på Kunden, har Kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp

motsvarande den del av den obrukbara Tjänstens fasta avgift räknat för förseningsperioden respektive den tid felet varat från den tidpunkt då felet anmäldes till Limitless Mobile, om inte annat anges i punkt 6.2.

 

6.2 Om inte parterna kommit överens om annat ska prisavdrag enligt punkt 6.1 utgå med följande belopp för huvudtjänsterna:

 1. a) etthundra (100) kronor om felet eller förseningen varat minst fem (5) dygn i följd;
 2. b) tvåhundrafemtio (250) kronor om felet eller förseningen varat minst tio (10) dygn i följd;
 3. c) fyrahundra (400) kronor om felet eller förseningen varat minst femton (15) dygn i följd.

 

6.3 Ersättning på grund av försening eller fel i Tjänsten regleras som huvudregel genom avdrag på kommande faktura. Prisavdrag som understiger 25 kronor per faktureringsperiod utgår inte. Det åligger Kund att själv begära ersättning enligt denna punkt. Endast en ersättning enligt

punkt 6.2 kan utgå, även om flera Tjänster berörs.

 

7 STÄNGNING AV TJÄNSTEN

 

7.1 Limitless Mobile får stänga eller begränsa Tjänsten om:

 1. a) Kunden trots påminnelse inte betalat faktura inom angiven tid,
 2. b) Kunden har överskridit beloppsgränsen,
 3. c) Kunden har brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1 – 4.5 eller 12.1,
 4. d) Kunden utnyttjar Tjänsten på ett sätt som innefattar brott mot gällande lag, på annat sätt missbrukar Tjänsten eller använder Tjänsten på ett sätt som är uppenbart olämpligt,
 5. e) Kunden i övrigt använder Tjänsten i strid med Avtalet trots skriftligt påpekande från Limitless Mobile.

 

7.2 Om Kundens nyttjande av Tjänsten under viss tid är av sådan omfattning att det överstiger vad som är normalt för Kunden under motsvarande tid,

har Limitless Mobile rätt att omedelbart begränsa Kundens användning av Tjänsten. Återinkoppling sker i sådant fall inte förrän Kundens upplupna skuld till

Limitless Mobile tillfullo har betalats. Om Limitless Mobile begränsar eller helt stänger Tjänsten enligt denna punkt, har Limitless Mobile rätt att debitera Kunden kostnader för bortkoppling, avstängning eller begränsning på grund av olägenhet samt för återställande av sådan åtgärd.

 

7.3 Limitless Mobile ska stänga Tjänsten om Kunden begär det. Limitless Mobile har också rätt att stänga Tjänsten om sådan skyldighet för Limitless Mobile följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut.

 

8 FLYTTNING

 

8.1 Under förutsättning att Limitless Mobile har teknisk och praktisk möjlighet att tillgodose sådan begäran har Kund som flyttar från sin bostad till annan bostad som är ansluten eller kan anslutas till Limitless Mobiles nät rätt att flytta med

sitt abonnemang på Tjänst alternativt byta till annan Tjänst som Limitless Mobile kan leverera till den nya bostaden. Vid sådan flytt av abonnemang alternativt byte av Tjänst äger Limitless Mobile rätt att debitera Kunden en administrationsavgift enligt Limitless Mobiles då gällande prislista samt, i förekommande fall, ny installations-, anslutnings- och startavgift. Priset för Tjänst kan även komma att ändras med anledning av flytten. Kunden skall snarast möjligt, dock senast trettio (30) dagar före sådan flytt, meddela Limitless Mobile och lämna erforderlig information för att Limitless Mobile skall kunna administrera flytt av abonnemanget.

8.2 Om Limitless Mobile inte kan leverera Tjänsten till den nya bostaden är Kunden bunden till Avtalets ursprungliga villkor och den avtalade bindningstiden. Kunden är därmed fortsatt skyldig att betala enligt ursprungligt Avtal för kvarstående uppsägnings- eller bindningstid.

 

9 SKADESTÅND

 

9.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Limitless Mobile, eller någon för vilken Limitless Mobile svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

 

9.2 Limitless Mobile ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten, inte heller ansvarar Limitless Mobile för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

 

9.3 Begränsningarna av Limitless Mobiles skadeståndsskyldighet enligt punkterna 9.1 och 9.2 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

 

9.4 Limitless Mobile har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet eller bedrägligt

förfarande. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

 

10 REKLAMATION

 

10.1 Invändning mot faktura, begäran om prisavdrag eller skadestånd ska för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen.

 

11 FORCE MAJEURE

 

11.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll, så kallad befriande omständighet och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse.

 

12 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

12.1 Alla rättigheter, inkluderande upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som rör TV-program, videofilmer och relaterade tjänster tillhör

Limitless Mobile och/eller Limitless Mobiles leverantörer, licensgivare eller andra avtalspartners och samarbetspartners.

 

12.2 Varumärket Limitless Mobile och andra logotyper, kännetecken eller bilder som finns på Limitless Mobiles Mediaportal, tillhör Limitless Mobile eller Limitless Mobiles leverantörer, licensgivare eller andra avtalspartners och samarbetspartners.

12.3 Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till Kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Limitless Mobile, använda, kopiera, publicera, tillgängliggöra eller på annat sätt distribuera eller sörja för distribution av innehåll som erhållits via

Licensavtalet eller på annat sätt missbruka copyright, varumärken eller andra rättigheter som tillhör Limitless Mobile eller tredje part. Kunden medger att Limitless Mobile kan avsluta kundens abonnemang om ovanstående punkter inte respekteras och följs.

 

13 KUNDUPPGIFTER

 

13.1 Limitless Mobile är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för de personuppgifter som behandlas i samband med

tillhandahållandet av Tjänsten. Limitless Mobile kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna samt i övrigt hantera dessa i enlighet med vad som anges i dessa allmänna villkor. Kunden samtycker i och med avtalets ingående till Limitless Mobiles behandling.

 

13.2 Limitless Mobile tilldelar Kunden IP-adress, lösenord och andra koder (”Identifikationsuppgifter”) som är nödvändiga för att använda Tjänsten. Limitless Mobile får ändra Identifikationsuppgifter av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighets föreskrift eller beslut.

Kunden ska i god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifterna efter att Avtalet har upphört att gälla, om inte Parterna skriftligen har överenskommit annat eller om annat föreskrivs i lag.

 

13.3 Med ”Kunduppgift” avses uppgift om Kunden såsom namn, adress, personnummer, abonnemangsnummer eller annan uppgift om Kunden. Med ”Trafikuppgift” avses uppgift som behandlas i syfte att befordra ett

elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för

att fakturera detta meddelande såsom till exempel tid, omfattning, vilka kommunikationsnät som använts och tekniska data.

 

13.4 Kunden ska på Limitless Mobiles begäran lämna de kunduppgifter som Limitless Mobile behöver för Tjänstens tillhandahållande. Kunden ska utan dröjsmål meddela

Limitless Mobile eventuella ändringar i sådana uppgifter.

 

13.5 Limitless Mobile kommer löpande att behöva behandla kunduppgifter om Kunden och om hur Kunden använder tjänsterna. Sådana kunduppgifter

använder Limitless Mobile på följande sätt:

 1. a) I syfte att inhämta kredituppgifter om Kunden. För att administrera de tjänster som Kunden använder.
 2. b) För att inhämta och underhålla abonnemangsuppgifter i samband med fakturering.
 3. c) För marknadsföring av tjänster, abonnemangspaket och andra nyheter som Limitless Mobile erbjuder, inkluderande behandling av

information om hur Kunden använder olika tjänster, eller om Kundens intressen, vanor etc. för att förbättra och/eller skräddarsy befintliga och nya tjänster.

 1. d) Vidarebefordrande av allmänna uppgifter om Kunden (namn, adress, kön, ålder samt allmänna uppgifter om tjänstegrupper som Kunden utnyttjar) till andra företag som Limitless Mobile samarbetar med när det gäller utbud av tjänster via Limitless Mobiles portal för användning i samband med marknadsföring.

13.6 Limitless Mobile får, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa drift av Tjänsten, ta del av material som lagras eller förmedlas via Tjänsten.

Kunden samtycker till att Limitless Mobile, för att förhindra spridning av spam eller virus eller motsvarande, får avlägsna meddelanden som kan antas innehålla sådant material. Limitless Mobile lämnar löpande information om sådana åtgärder på sin hemsida.

 

13.7 Enligt EU:s datalagringsdirektiv får Limitless Mobile lagra elektronisk kommunikation i upp till sex (6) månader, för eventuell användning av brottsbekämpande myndigheter.

 

13.8 Genom att underteckna Avtalet godkänner Kunden att Limitless Mobile använder ovanstående kunduppgifter om Kunden i samband med marknadsföring av tjänster levererade av Limitless Mobile samt erbjudanden via direktreklam till

Kunden, via brev eller e-post.

 

13.9 Limitless Mobile får lämna ut Kundens namn, adress och telefonnummer till annan för nummerupplysningsändamål, om Kunden inte begärt att uppgifterna ska skyddas. Kunden kan skriftligen begära att sådana uppgifter inte ska lämnas ut för ändamål som rör direkt marknadsföring.

 

14 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

 

14.1 Kunden har rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet om Limitless Mobile medger det. Limitless Mobile har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten.

 

14.2 Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller borde vara kända för den tillträdande Kunden vid överlåtelsetidpunkten.

 

15 ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

 

15.1 Limitless Mobile har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

 

15.2 Limitless Mobile har rätt att fortlöpande ändra Avtalet, inkluderande priser, utbud av Tv-kanaler och sammansättning av programpaket. Förvarning

om sådana ändringar kommer att ske minst 30 dagar innan de träder i kraft. För det fall Kunden inte vill acceptera sådan genomförd förändring av

Avtalet äger Kunden rätt att med iakttagande av gällande uppsägningstid säga upp avtalet.

 

15.3 Om parterna har överenskommit om bindningstid för Tjänsten, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för Kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

 

15.4 Ändringar som är av fördelaktig karaktär för Kunden kan genomföras utan förvarning.

15.5 Kunden kan inte göra ändringar i sitt val av abonnemangspaket, med mindre än att annat avtalas med Limitless Mobile.

 

 

16 UPPSÄGNING

 

16.1 Kunden har, med undantag för vad som sägs i punkt 16.6 nedan, rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

 

16.2 Om Limitless Mobile ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från

ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom trettio (30) dagar efter det att Kunden informerats om förändringen.

 

16.3 Limitless Mobile har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med tre (3) månaders uppsägningstid.

 

16.4 Limitless Mobile har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om:

 1. a) Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd, eller;
 2. b) Kundens anslutning till Tjänsten varit stängd under minst en (1) månad med stöd av

punkt 7.1.

 

16.5 Eventuell utrustning som tillhandahållits Kund av Limitless Mobile ska återlämnas till Limitless Mobile i gott skick och originalförpackning för återvinning inom trettio

(30) dagar efter Avtalets upphörande i enlighet med Limitless Mobiles anvisningar. Vid utebliven eller trasig utrustning har Limitless Mobile rätt att debitera en avgift som motsvarar kostnad för utrustning.

 

16.6 Utan hinder av vad som anges i punkterna 17.1 och 17.3 gäller att om parterna har överenskommit om bindningstid, får parts uppsägning verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Om avtal med bindningstid

avslutas av Kund innan avtalstiden upphört äger Limitless Mobile rätt att omedelbart debitera kund kvarvarande fasta avgifter enligt gällande avtalstid.

 

16.7 Om det i samband med installation av Tjänsten framgår att den av tekniska skäl inte kan levereras eller inte fungerar äger båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kunden är i sådant fall inte skyldig att betala någon ersättning för Tjänsten.

 

16.8 Uppsägning ska ske skriftligen eller muntligen.

 

16.9 Kund har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om inte annat överenskommits, ett (1) kalendermånad. Gäller avtalet fast anslutning

till telenät med viss avtalstid måste kunden dock ersätta Limitless Mobile de kostnader, i enlighet med ett av Limitless Mobile för varje tidpunkt fastställt belopp, som uppkommer på grund av uppsägningen. Efter uppsägningstid och eventuell avtalstid debiteras kunden ingen kostnad vid uppsägning av avtal. Om kund säger upp avtalet skall Limitless Mobile till kund återbetala eventuell erlagd fast periodisk avgift, om inte uppsägningen kan hänföras till kunds

kontraktsbrott. Belopp understigande femtio (50) kr återbetalas inte.

 

17 KONTAKTVÄGAR

 

17.1 Frågor, ersättningskrav o.d. från Kunden skall ställas till Limitless Mobile på nedan kontaktvägar:

 

Limitless Mobile AB

Rönnviksgatan 13

21374 Malmö

www.limitlessmobilegroup.com

08-52521880

support_se@limitlessmobile.com

 

18 TVIST

 

18.1 Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna

reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som enbart rör underlag för fakturering av Tjänst